Общи условия за използването на Научи.БГ

I. Определения

 1. Освен ако изрично не е посочено друго в този документ, термините, използвани в настоящите Общи условия, ще бъдат дефинирани както следва:
  1. Доставчик- ,,НАУЧИ.БГ” ООД, дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206401411 със седалище и адрес на управление: гр. София, Люлин 26, вх.А, ет.1, представлявано от управителите Даниел Туечки и Георги Кирилов (заедно и поотделно).
  2. Потребител - физическо или юридическо лице, което е регистрирано в платформата НАУЧИ.БГ.
  3. Учител - физическо или юридическо лице, което е регистрирано в платформата НАУЧИ.БГ и създава и провежда обучения в платформата.
  4. Потребителски профил - имейл и парола, с които потребителят има достъп до услугата.
  5. Учителски профил - публичната страница на учителски профил, видима за потребителите на НАУЧИ.БГ.
  6. Обучение - онлайн обучение, създадено в платформата НАУЧИ.БГ.
  7. НАУЧИ.БГ - ,,НАУЧИ.БГ” е онлайн платформа за дистанционно обучение и комуникация в реално време, разработена от Доставчика.
  8. Виртуална класна стая - виртуално работно пространство, разработено от НАУЧИ.БГ за провеждане на обучение в платформата.

II. Приложимост на общите условия

 1. Следните Общи условия уреждат взаимоотношенията между Доставчика и неговите Потребители по отношение на достъпа до онлайн платформата за електронно обучение НАУЧИ.БГ и правото на използване на уеб базираната платформа НАУЧИ.БГ.
 2. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни по преценка на Доставчика. По този начин, за валидни споразумения, Доставчикът следва да информира Потребителя в срок от 7 (седем) дни след тяхното изменение. Измененията влизат в сила и ще бъдат обвързващи за Потребителя, освен ако последният изрично не възрази в рамките на 5 (пет) работни дни.

III. Регистрация и Записване за курс/Поръчка на урок

 1. Доставчикът предоставя на Потребителя правото да използва уеб базираната платформа НАУЧИ.БГ след регистрация и плащане на таксата за съответното обучение и/или урок, дължима от Потребителя.
 2. Таксата, дължима за съответното обучение и/или урок е различна според избраното обучение и/или урок и се определя от Учителя, създал обучението и/или урока, за всяко отделно обучение и урок.

IV. Потребителски профил

 1. За да осигурят достъп до Платформата, страните изпълняват следните действия:
  1. Потребителят се регистрира, посочвайки имейл и парола.
  2. Доставчикът си запазва правото да поиска допълнителна информация за Потребителя, преди да предостави достъп до Услугата.

V. Права и задължения на Потребителя

 1. Потребителят е длъжен да използва услугата лично и не може да прехвърля правото си на ползване на Услугата на трети лица.
 2. При използването на НАУЧИ.БГ, Потребителят представя, гарантира и се съгласява, че никакви материали от какъвто и да е вид, изпратени чрез неговия профил или по друг начин, публикувани, предавани или споделяни от Потребителите на или чрез Услугата, ще нарушат или нарушават правата на трета страна, авторски права, търговска марка, поверителност, публичност или други лични или частни права; или съдържат клеветнически, или по друг начин незаконни материали.
 3. Потребителят се съгласява и декларира, че НЯМА да използва Услугата, за :
  1. Публикуване на съдържание или иницииране на незаконни, клеветнически, злоумишлени, неприлични, дискриминационни, инвазивни и неприкосновени лични или публични съобщения, омраза на расова, етническа или друга основа;
  2. Качване, публикуване, изпращане по имейл, предаване или по друг начин предоставяне на нежелани или неоторизирани реклами, промоционални материали, "нежелана поща", "спам", "верижни писма" "пирамидални схеми" или друга форма на привличане;
  3. Събиране на имейл адреси или друга информация за връзка с други потребители от Услугата по електронен или друг начин с цел изпращане на нежелани имейли или други нежелани съобщения;
  4. Използване на Услугата по някакъв незаконен начин или по какъвто и да е друг начин, който би могъл да увреди, забрани, претовари или наруши Услугата или Доставчика;
  5. Неправилно деклариране, представяне или представяне по друг начин на самоличността на Потребителя, включително, но без да се ограничава до използването на псевдоним, качване, публикуване, предаване, споделяне, съхраняване или по друг начин публично предоставяне на платформа НАУЧИ.БГ на лична информация на трета страна, ограничения, адреси, телефонни номера, имейл адреси, номера на социално осигуряване и номера на кредитни карти;
  6. Качване, публикуване, предаване, споделяне или по друг начин предоставяне на материали, които съдържат софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на всеки компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване;
  7. Сплашване или друг вид тормоз;
  8. Публикуване, променяне, разпространяване или възпроизвеждане по какъвто и да е начин всички материали, търговски марки или друга собствена информация, принадлежащи на други лица, без да получат предварителното писмено съгласие на собственика на такива права.
 4. Потребителят признава глобалния характер на интернет и се съгласява да спазва всички приложими местни правила, включително, но не само правилата за онлайн поведение и приемливо съдържание. По-конкретно, Потребителят се съгласява да спазва всички приложими закони относно предаването на данни.
 5. В случай на искове на трети лица срещу Доставчика срещу действия на Потребителя, Потребителят е длъжен да понесе всички правни, административни и други разходи, свързани с тези искове.
 6. В случай на неизпълнение от страна на Потребителя на горните разпоредби, Доставчикът има право да прекрати достъпа до услугата незабавно.

VI. Права и задължения на Доставчика

 1. Доставчикът се задължава да поддържа пълната функционалност на уеб базираната платформа НАУЧИ.БГ и да изпълнява всички изисквания на приложимото право в своите операции.
 2. Доставчикът не носи отговорност за:
  1. Всякакви проблеми и/или прекъсвания на функционирането на НАУЧИ.БГ, които се дължат на причини извън неговия контрол;
  2. Функционирането на НАУЧИ.БГ, ако Потребителят не е спазил техническите изисквания за инсталиране и работа на компютърните системи.
  3. Наличността, съдържанието, автентичността или сигурността на външни уеб сайтове или други източници на информация;
  4. Действия, небрежност или пропуски от страна на трети страни, включително, но не само: доставчици на телекомуникации, компютърни и интернет услуги, подизпълнители или за грешки или пропуски на техните устройства, оборудване или системи;
  5. Всяко съдържание, публикувано на платформата НАУЧИ.БГ. Потребителят е единствено отговорен за профилите, коментарите, съобщенията, бележките, текста, документите, презентациите, видеоклиповете, анимационните файлове, списъците и друго съдържание, които качва, публикува или показва на или чрез Услугата или предава или споделя с други потребители;
  6. За всякакви претенции на трети страни по отношение на съдържанието, публикувано от потребителите на платформата НАУЧИ.БГ;
  7. Създаване на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано или съхранено на НАУЧИ.БГ или предоставено на платформата НАУЧИ.БГ след изтичане на 3 месеца от прекратяването на достъп до платформата. Доставчикът има право да направи такива копия по искане на Потребителя. Доставчикът не претендира за собственост върху потребителското съдържание на платформата НАУЧИ.БГ.
 3. Доставчикът има право да изтрие или премахне (без предизвестие на Потребителя) всяко съдържание на платформата НАУЧИ.БГ по свое усмотрение по каквато и да е причина или без причина, включително съдържание без ограничение, което по преценка на Доставчика нарушава Общите Условия или което може да бъде обидно, незаконно или да наруши правата, да навреди или да застраши безопасността на потребителите или други.
 4. Независимо от горното, отговорността на Доставчика на Потребителя или на трето лице за загуба, щета, разходи или разноски по каквато и да е причина и независимо от формата на преследваното съдебно действие, независимо от това дали случаят се отнася до договорната или извъндоговорната отговорност, в случай на небрежност или не, във всички случаи не надвишава цената на такса за обучението и/или урока.

VII. Право на отказ

 1. Потребителят има право да се откаже от обучение, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на публичното предложение от страна на Потребителя. Сделката между страните се счита за сключена от момента на успешно записване за обучението след преминато плащане, ако такова е дължимо за обучението. Когато Потребителят желае да се откаже от обучението, той информира НАУЧИ.БГ за решението си преди изтичането на горепосочения 14-дневен срок. Потребителят е упражнил правото си на отказ, ако е изпратил съобщение до НАУЧИ.БГ за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на 14-дневния срок, като съобщението следва да бъде изпратено по официалните канали за комуникация, посочени в настоящите Общи условия.
 2. Потребителят има право да се откаже от урок, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, минимум 24 часа от началото на съответния урок. Сделката между страните се счита за сключена от момента на успешно записване за урок след преминато плащане, ако такова е дължимо за урока. Когато Потребителят желае да се откаже от урока, той информира Учителя за решението си минимум 24 часа преди началото на урока. Потребителят е упражнил правото си на отказ, ако е изпратил съобщение до Учителя за упражняване на правото си на отказ минимум 24 часа преди началото на урока, като съобщението следва да бъде изпратено използвайки функционалността на платформата в полето ,,Сесии”.
 3. При получаване на съобщението за упражняване на правото на отказ от страна НАУЧИ.БГ, последното изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа на предоставения от Потребителя имейл адрес за кореспонденция. Упражняването на правото на отказ прекратява поетите от страните задължения във връзка със съответното обучение. След получаване на потвърждението, сумата ще бъде възстановена към Потребителя по канала, по който е извършено плащането. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорени и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането. НАУЧИ.БГ може да използва друго платежно средство за възстановяване на сумата, единствено ако Потребителят изрази изрично желание и съгласие за това. Използването на алтернативно платежно средство не е свързано с разходи за Потребителя. Потребителят може да очаква възстановяването на сумата да бъде осъществено без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която съответното Дружество е било уведомено за решението на потребителя да се откаже от договора.

VII. Отказ от гаранции

 1. Потребителят разбира и се съгласява, че платформата НАУЧИ.БГ се предоставя на база "както е" и "на разположение" и че Доставчикът не поема никаква отговорност за бърза или правилна доставка или задържане на която и да е потребителска информация или комуникация. Доставчикът не поема отговорност за точността или съществуването на каквито и да е комуникации между Потребителите или Учителите и Потребителите. Доставчикът изрично се отказва от всякакви гаранции от всякакъв вид, независимо дали са изрични или подразбиращи се, включително, но без да се ограничават до подразбиращите се гаранции за продаваемост, годност за определена цел и ненарушение.
 2. Всички материали, изтеглени или получени по друг начин чрез използването на Платформата, се извършват по собствено усмотрение и риск и Потребителят ще бъде единствено отговорен за всякакви повреди в неговата компютърна система или загуба на данни, които са резултат от изтеглянето на такъв материал. Няма съвети или информация, получени устно или писмено, чрез платформата, администрирана от Потребителя.

VIII. Поверителност

 1. Доставчикът и Потребителят считат за поверителна цялата информация, обменяна между тях във връзка с използването на платформата, и обработва такава информация добросъвестно. Страните са длъжни да пазят такава информация поверително и да се въздържат от действия, които биха нарушили или навредили на тяхната репутация и интереси.

IX. Защита на личните данни

 1. При регистрация, Потребителят дава изричното си съгласие, че Доставчикът може да обработва всички данни или информация, включително предоставени от Потребителя лични данни, по начин, който сметне за необходим за целите на предоставянето на Услугата.
 2. Потребителят и Доставчикът се ангажират и гарантират, че всички лични данни на Потребителя или на трети лица, предмет на използването на НАУЧИ.БГ, ще бъдат обработвани само до степента, необходима за предоставяне на Услугата и провеждане на онлайн обучения и уроци в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на данните.

X. Обменяна чрез НАУЧИ.БГ информация

 1. Потребителят се задължава да спазва всички законови изисквания във връзка с предоставената или разменена от него информация чрез НАУЧИ.БГ. По-специално, забранено е да се обменя всякаква информация с расистки или порнографски характер или да съдържа омразна реч или друго естество, противоречащо на приложимото право, морал или благоприличие.

XI. Защита на интелектуалната собственост

 1. Всички права върху интелектуална собственост (включително правата върху търговските марки, авторските права, базите данни и т.н.) на ,,НАУЧИ.БГ” и нейните съставни части (включително, но не само софтуер, документация, дизайн, лицензионни кодове, лицензионни файлове и други материали, всички актуализации, изменения, решения, постигнати в хода на работа) или съдържащи се в или свързани с уеб сайтове на Доставчика и услугата, са изключителна собственост на Доставчика.
 2. Потребителят се въздържа от всякакви действия по възпроизвеждане, промяна, адаптиране, разпространение, публикуване, предаване (по електронен път или по друг начин), представяне, прехвърляне на сървър, разпространяване чрез радиосигнал, публикуване на материали от интернет страниците на Доставчика и/или свързани с платформата НАУЧИ.БГ, включително текст, графики, компилации, компютърни програми, код и/или софтуер по какъвто и да е начин или във всякаква форма без изричното предварително писмено съгласие на Доставчика.
 3. Освен ако няма изрично разрешение от Доставчика, Потребителят не може да използва и/или да предоставя на трети лица текстови или програмни файлове на продуктите, предмет на настоящите Общи условия, за целите на разработката на софтуер или бизнес или да вземат всички други действия, които нарушават или допринасят за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост на Доставчика. Доставчикът приема, че всички права на интелектуална собственост върху съдържание, създадено от Потребителя или трета страна и което се разменя и записва от НАУЧИ.БГ, принадлежат на авторите и притежателите им в съответствие с приложимото право.

XII. Прекратяване на услугата

 1. Предоставянето на услугата се прекратява чрез прекратяване на достъпа до потребителския профил на Потребителя:
  1. В случай на значително или повтарящо се неизпълнение на задължения от страна на Потребителя;
  2. В други случаи, определени в настоящите Общи условия.

XIII. Общи разпоредби

 1. Настоящите Общи условия и всички отношения между страните се тълкуват съгласно законите на Република България.
 2. Всички спорове, свързани със договорените взаимоотношения между Доставчика и Потребителя, включително тези, свързани с тяхното съществуване, тълкуване, валидност или прекратяване, ако не са разрешени чрез взаимни преговори между страните, се решават по съдебен ред от компетентния български съд.
  1. Страните се задължават да обменят писмено всички писма с препоръчително писмо или по електронен път електронни писма до адресите по регистрация;
  2. Всяка страна трябва да бъде надлежно информирана писмено от другата страна в случай на промяна в горните обстоятелства. Липсата на такова уведомление освобождава страната от отговорност за неточни съобщения съгласно настоящите Общи условия.
 3. При разногласия и възникнал спор Потребителят може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

 

Общи Условия - Учители

Когато получите достъп до Учителския панел в платформата НАУЧИ.БГ, вие се съгласявате да спазвате тези Общи условия за Учители („Условия“). Тези условия обхващат подробности за аспектите на платформата НАУЧИ.БГ, свързани с учителите, и са включени чрез позоваване в нашите Условия за ползване, общите условия, които уреждат използването на нашите услуги и договора между НАУЧИ.БГ и Учителя. Като Учител вие договаряте директно с ,,НАУЧИ.БГ” ООД.

 

 1. Определения
 1. Освен ако изрично не е посочено друго в този документ, термините, използвани в настоящите Общи условия, ще бъдат дефинирани както следва:
  1. НАУЧИ.БГ или Възложител- ,,НАУЧИ.БГ” ООД, дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206401411 със седалище и адрес на управление: гр. София, Люлин 26, вх.А, ет.1, представлявано от управителите Даниел Туечки и Георги Кирилов (заедно и поотделно).
  2. Потребител - физическо или юридическо лице, което е регистрирано в платформата НАУЧИ.БГ.
  3. Учител или Изпълнител - физическо или юридическо лице, което е регистрирано в платформата НАУЧИ.БГ и е одобрено да създава и провежда обучения и/или уроци на платформата.
  4. Учителски профил - публичната страница на учителски профил, видима за потребителите на НАУЧИ.БГ.
  5. Обучение - онлайн обучение, създадено в платформата НАУЧИ.БГ.
  6. Урок - онлайн урок, провеждащ се в платформата НАУЧИ.БГ
  7. Виртуална класна стая - виртуално работно пространство, разработено от НАУЧИ.БГ за провеждане на обучение и/или урок на платформата.

II. Приложимост на Общите условия

 1. Следните Общи условия уреждат взаимоотношенията между НАУЧИ.БГ и всеки Учител, регистриран на платформата по отношение на достъпа и правото на използване на онлайн платформата за онлайн обучения и уроци НАУЧИ.БГ.
 2. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни по преценка на Доставчика. По този начин, за валидни споразумения, Доставчикът следва да информира Учителя в срок от 7 (седем) дни след тяхното изменение. Измененията влизат в сила и ще бъдат обвързващи за Учителя, освен ако последният изрично не възрази в рамките на 5 (пет) работни дни.

III. Регистрация като учител

 1. С регистрацията в платформата НАУЧИ.БГ, следва да попълните Вашите имена и имейл адрес.
 2. За да станете Учител на платформата, трябва:
  1.  Да заявите чрез формата на платформата или по имейл адрес info@nauchi.bg, че искате да бъдете Учител на платформата.
  2. Да изпратите видео представяне.
  3. Да преминете през процеса на селекция, който Доставчикът определя. Доставчикът запазва правото си да променя и модифицира процеса без налагането на предварително известие.
 3. Данните във Вашия Учителски профил са публични и Ви представят пред потребителите и/или посетителите на Платформата.
 4. Със съгласието си с общите условия на НАУЧИ.БГ гарантирате, че предоставената информация е автентична.
 5. Личните данни, които следва да предоставите се събират изключително за изпълнение на сключения договор за провеждане на обучения в платформата НАУЧИ.БГ и счетоводни цели, като заплащане на възнаграждения, осигуровки, такси и данъци.

IV. Доверие и безопасност

 1. Вие се съгласявате да спазвате правилата на НАУЧИ.БГ за доверие и безопасност, политиката с ограничени теми и други стандарти или правила за качество на курса, предписани от НАУЧИ.БГ. Разбирате, че използването на Услугите ви зависи от одобрението на НАУЧИ.БГ, което ние можем да предоставим или откажем по наше собствено усмотрение. Запазваме си правото да премахнем курсове и уроци,  да спрем изплащанията и/или да забраним учителски профили по каквато и да е причина по всяко време, без предварително уведомление, включително в случаите, когато: 
  1. Учител или курс/урок не отговаря на нашите политики или правни условия (включително Условията за ползване);
  2. Курсът/урокът пада под нашите стандарти за качество или има отрицателно въздействие върху обучаемите;
  3. Учител демонстрира поведение, което може да се отрази неблагоприятно на НАУЧИ.БГ уронвайки престижа на организацията.
  4. Както и при всякакви други случаи, накърняващи морала и нравите, установени в обществото.

VI. Създаване на услуга/урок

 1. Учителят създава обучения/урок през учителския панел, като следва да попълни необходимата информация, компетентност, категория и описание.
 2. След създаване на урока/услугата, учителят трябва да определи времевите периоди, в които ще бъде свободен за преподаване на платформата, времетраенето на един урок и съответната цена.
 3. Когато потребител заплати за определена услуга при учител, учителят получава известие и имейл.
 4. В случай на отказ и непровеждане на урок, който е заплатен, учителят дължи неустойка, в размер на заплатените от потребителите такси за урока.

VI. Права и задължения на учителя

 1. Като учител вие отговаряте за цялото съдържание, което публикувате, включително лекции, викторини, упражнения, практически тестове, задания, ресурси, отговори, съдържание и описание на профила и съобщения („Изпратено съдържание“).
 2. Вие заявявате и гарантирате, че:
  1. ще предоставите и поддържате точна информация във Вашия учителски профил;
  2. притежавате или имате необходимите лицензи, права, съгласия, разрешения и правомощия, за да провеждате създадените обучения, както е посочено в настоящите Условия и Условията за ползване;
  3. Вашето учебно съдържание няма да нарушава или присвоява права на интелектуална собственост на трети страни;
  4. имате необходимите квалификации, пълномощия и експертни познания (включително образование, обучение, знания и набори от умения), за да преподавате в обявените сфера и направление;
  5. ще осигурите качество на услугата, което съответства на стандартите на вашата индустрия;
 3. Задължавате се, че няма:
  1. да публикувате или предоставяте каквото и да било неподходящо, обидно, расистко, омразно, сексистко, порнографско, фалшиво, подвеждащо, неправилно, незаконосъобразно или клеветническо съдържание или информация;
  2. да публикувате или предавате непоискана или неоторизирана реклама, промоционални материали, нежелана поща, спам или друга форма на искане (търговско или друго) чрез Платформата или на който и да е потребител;
  3. да използвате НАУЧИ.БГ за цели, различни от предоставянето на уроци, консултации и обучения на потребители на платформата;
  4. да ангажирате НАУЧИ.БГ с каквато и да е дейност, която би изисквала от нас да получим лицензи от или да платим лицензионни възнаграждения на трета страна, включително необходимостта да плащаме лицензионни възнаграждения за публичното изпълнение на музикално произведение или звукозапис или заобикаляне на Услугите по друг начин;
  5. да се представяте за друго лице или да получавате неоторизиран достъп до профила на друго лице;
  6. да се намесвате или по друг начин да попречите на други учители да предоставят своите услуги или курсове;

VII. Изплащане и определяне на възнаграждението

 1. Възнаграждението се определя от броя на проведените уроци на платформата и цената за всеки урок с удържани оперативни разходи от страна на НАУЧИ.БГ от нетните приходи за урока (без ДДС) в размер на 20%.
 2. Процентът на оперативните разходи е 20%.
 3. Учителят има право да получи възнаграждение за всеки проведен в платформата урок.
 4. Дължимото възнаграждение се изплаща до 5-о число на следващия месец, в който е проведен урока по сметката на Учителя, посочена в учителския панел на Платформата.
 5. В случай на възстановяване на такси от страна на обучаемите в съответното обучение и/или урок, за същите не се изплаща възнаграждение.