Значението на частните уроци и онлайн обучението днес

ОБЩИ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА И ПРАВИЛА.

Кампанията „Значението на частните уроци и онлайн обучението днес" („Кампанията") се организира и провежда от „Научи.бг" ООД („Организаторът"). Участниците в Кампанията са длъжни да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия. Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на Интернет адрес https://nauchi.bg/. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва и/или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес https://nauchi.bg/.

ВАЖНО: Orange center не е спонсор, нито участва по какъвто и да е начин в настоящата кампания.

РАЗДЕЛ 2: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията ще се проведе в периода от 27.08.2021 г. до 17.09.2021 г. включително („Период на Кампанията").

РАЗДЕЛ 3: МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА  

Кампанията „Значението на частните уроци и онлайн обучението днес" се провежда изцяло онлайн и се състои от две части -- анкетно проучване (анкета) и томбола. 

Анкетата се провежда онлайн на Интернет адрес https://forms.gle/YvGFPxnMG37cBKwu8 , чрез попълване на въпроси, свързани с образованието, частните уроци и онлайн формата на обучение.

Втората част на Кампанията представлява томбола, в която участват всички лица, които са попълнили и изпратили успешно анкетата. 

Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип в социалната мрежа Facebook на 20.09.2021 г. (понеделник) и известени по имейл на посочената в анкетата електронна поща.

Участникът, получил известие, че е спечелил, следва да изпрати своите лични данни в отговор на имейла, за да може да получи наградата си. Въвеждането на данните следва да бъде направено не по-късно от 26 септември 2021 г.

В случай че печелившият е непълнолетен, той следва да въведе данните на своя законен представител, чрез който ще получи наградата.

РАЗДЕЛ 4: ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Кампанията има право да участва всяко физическо лице. 

В томболата има право да участва всяко физическо лице, което попълни и изпрати успешно анкетното проучване, след натискане на бутона „Изпрати"/"Submit".

В случай че Участниците, които са спечелили награда в Кампанията, са непълнолетни, те ще могат да получат своята награда чрез свой законен представител, който при получаването на наградата следва да представи документ за самоличност, чрез който да се легитимира.

Всеки Участник има право да участва само веднъж, като преди теглене на наградите списъкът ще бъде филтриран за премахване на дублиращи се имейл адреси.

Важно: Участието в Кампанията е безплатно и не е обвързано с предоставяне на залог или покупка от страна на участниците.

РАЗДЕЛ 5: НАГРАДИ

Наградите, които ще бъдат раздадени, представляват 3 ваучера от Orange center, на стойност 50 лв. всеки. 

Притежателят на ваучера има право да получи артикули на стойност до номинала на ваучера от всеки магазин Orange center (с изключение на интернет магазина www.orangecenter.bg). При покупка на стойност по-ниска от номинала на ваучера, остатъкът от сумата не се връща. Ваучерът е валиден в рамките на една календарна година от издаването му.

РАЗДЕЛ 6: ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите ще бъдат доставени до 10 работни дни, считано от получаването на данните от печелившите Участници. Печелившите участници следва да изпратят три имена, адрес за доставка и телефонен номер за връзка не по-късно от 26.09.2021 г. Организаторът си запазва правото да достави наградите и по-късно от предвидения в предходното изречение срок, в случай че има основателна причина за това. В случай че Участниците, които са спечелили награда в Кампанията, са непълнолетни, те ще могат да я получат чрез свой законен представител, който следва да представи документ за самоличност, чрез който да се легитимира. 

При получаване на наградата, печелившите следва да представят валиден документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността си. Документът за самоличност не се сканира или копира. Организаторът съхранява и обработва лични данни на спечелилия участник за целите на предоставяне на награда на същия.

Спечелил Участник има право да откаже да предостави посочените в предходния параграф документи и данни, като в този случай губи правото да получи награда.

Организаторът не носи отговорност, в случай че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора, например поради въвеждане на некоректни данни (в т.ч. предоставяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, грешен/непълен мобилен номер и др.).

РАЗДЕЛ 7: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на наградата за паричната ѝ равностойност и/или други алтернативи.

РАЗДЕЛ 8: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

С факта на регистрацията си за участие в Кампанията всеки Участник се съгласява изцяло с настоящите Общи условия. Събираните лични данни са имейл адреси, които Участниците въвеждат за тегленето на награди. 

Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в Кампанията да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на потребителите само за целите, посочени в настоящите Общи условия и правила.

Приложима за целите на провеждане на Кампанията е Политиката за личните данни на Организатора, достъпна на следния Интернет адрес, с която участниците следва да се запознаят: https://nauchi.bg/privacy 

РАЗДЕЛ 9: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всички спорове между Организатора и Участниците в Кампанията се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това -- съгласно приложимото законодателство на Република България и от компетентния български съд, находящ се в гр. София.